Serguey Mikhailovich Grachev, Verkhovaya, Kaluzhkaya Oblast, Russia – 2000 krów mlecznych